Eğitim Sistemimiz

 TED Hatay Koleji Özel Lisesi'nde ulusal programın yanı sıra dünya çapında kabul gören IGCSE (International General Certificate of SecondaryEducation) Programı ve Kanada Hükümeti ile yapılan anlaşma gereği Kanada Üniversitelerine giriş olanağı sağlayacak olan "Çift Diploma Programı" uygulanacaktır.

rkçe

Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri: Öğrencilerin okuyan, okuduğunu anlayıp içselleştirebilen, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisini edinmiş, Atatürkçü öğrenciler olarak yetişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

• Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini günlük hayatta etkin olarak kullanabilme
• Türkçeyi duru ve akıcı bir şekilde kullanarak iletişim becerilerini üst düzeye taşıyabilme
• Özgür ve yaratıcı düşünebilme, düşündüklerini ana diliyle etkin aktarabilme
•  Türk edebiyatını, bunun yanında dünya edebiyatını tanıyabilme
• Seçkin edebiyat ürünlerinden seviyelerine uygun eserleri yorumlayabilme
•  Hazırlık sınıflarımızdan başlanarak yıl içinde altı edebi eser okuma ve inceleme


Matematik

Matematik dersimizin temel amacı, düşünme becerilerini geliştirip matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumları eğlenerek ve keşfederek edinmelerini sağlamaktır. Bu nedenle araştıran, sorgulayan, tartışan, üreten bir matematiksel düşünme gelişimini benimsiyoruz. Hazırlamış olduğumuz matematik programı  ile öğrencilerimizin analitik düşünme süreçleri desteklenir. 3D laboratuvarı ve akıllı tahta uygulamalarıyla öğrenme süreci hızlanır ve kalıcı olur.

TED Hatay Koleji olarak hedeflerimiz;

• Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirme,
• Matematiğin hayatımızdaki katkılarını fark etme,
• Matematiğe özgü beceri ve tutum geliştirme,
• Matematiksel bilgiyi sembolik ya da sözel olarak sunma,
• Grafik, tablo ve modelleri anlama ve bunlardan sonuç çıkarma,
• Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme yetisi oluşturmaktır.

Fen Bilimleri 


Hazırlık + 4 yıllık Özel Anadolu Lisesi statüsünde açılan TED Hatay Koleji Özel Anadolu Lisesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” uygulanacaktır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı ile fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı, akademik performansı yüksek öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmalarıyla zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir eğitim-öğretim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri ağırlıklı olarak okutulmaktadır.
Bilim ve teknolojideki hızlı değişim, günümüz toplumunun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan tanımındaki değişimi de beraberinde getirmiştir. Nitelikli insan yetiştirmedeki değişim, fizik dersine düşen görevlerin yeniden belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Fiziğin günlük hayatla ilişkisi kurularak sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğu anlayışının geliştirilmesi önemlidir.

Fizik

Amaçlarımız:
• Bilimsel araştırmalar yapmak
• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek
• Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgiler üretebilmek ve problem çözebilmek
• TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’na projeler hazırlamak
• Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarında ve proje çalışmalarında yer alan bireyler yetiştirmek
             

Kimya  

Kimya maddenin nitelik ve özelliklerini, yapısını, bileşimindeki değişiklikleri, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirine etkisini inceleyen ve elde edilen sonuçları yasalarla bağlayan bilim dalıdır.
Amaçlarımız:
                     
• Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi edinmek, bu kavramların bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmek
•  Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş becerisi kazanmak
•  Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme - kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazanmak.


Biyoloji

Amaçlarımız:


• Biyolojik çalışmaları ve gelişmeleri daha yakından takip etmek
• Deneyler ve projeler yaparak öğrenmek
• Deneyimli öğretmenlerimizle sergi, makale ve bilimsel fuarları takip ederek araştırma tekniklerini öğrenmek ve bunları projelendirerek sosyal hayatta kullanmak
• Proje çalışmalarıyla biyolojinin tıp, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, ekoloji gibi güncel ve çok önemli alt dallarından seçtiği konularla ilgili uzmanlaşmak ve yapılan çalışmaları Tübitak yarışmalarına göndermek
• Tübitak yarışmalarına katılım ile bilimsel çalışmalardan haberdar olarak kendine güvenen, sosyal bireyler yetiştirmek
• 3D sınıflarında konuların simülasyonlarıyla bilgilerin kalıcı olarak öğrenilmesini sağlamak
• Üniversiteye hazırlık sınıflarında sorumlu oldukları biyoloji konularını öğrenmek ve etkin soru çözümleri ile pratik kazanmak
• Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak aktif ve sorumluluk sahibi bireyler haline gelmek

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler eğitimi, genç insanların toplumda aktif bir şekilde yer almalarını sağlamayı önemli bir amaç olarak görür.

Bölüm Amaçları
• Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminolojiyi kullanmak
• Geçmişi yorumlayarak günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurabilmek
• Mekânın rolünü anlayabilecek ve mekânı etkin bir şekilde kullanabilme becerisi geliştirebilmek
• Toplumların mekânda yaşama, yerleşme, örgütlenme, mekânı algılama biçimlerini çeşitli öznel bakış açılarına göre analiz edebilecektir.
• Ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı olabilecek, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyeceklerdir.
• Gerek felsefi gerekse sosyolojik ve psikolojik boyutta var olan bilimsel düşünceleri kavrayarak kendilerini tanıyabilecek ve davranışlarla ilgili bilinç sahibi olabileceklerdir.
• Düşünmeyi, tartışmayı, özgür seçim yapıp karar vermeyi, çağdaş felsefe eğitimi aracılığı ile de insanın gerçek işlevi olan ve ona toplumsallığını kazandıran “düşünmeyi” öğrenebilecektir.
• Türkiye’nin 21. yüzyılda dünya ülkeleri arasındaki yeri ve önemini algılayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlendirmeler yapabileceklerdir.
• Atatürk ilke ve inkılâplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanacaklardır.
• Sosyal Bilimler ders programları ile öğrencilerimiz “YGS” ve “LYS” ye hazırlamak

2. Yabancı Dil Programı

Amaçlarımız:

• Almanca ve Fransızca dillerini sevdirmek.
• Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak bu dillerde iletişim kurmalarını cesaretlendirmek.
• Öğrencileri,  (Almanca FIT A1 , Fransızca DELF) Dil Sınavlarına girmeleri için teşvik etmek.
• Uluslar arası geçerliliği olan bu Dil Diplomalarını İlköğretim ve Lise yıllarında almalarını sağlayarak, üniversiteye ayrıcalıklı ve avantajlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak.
• Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak.
• Uluslararası ilişkilerde ülkesini ve kültürünü gerektiği gibi temsil edebilmeleri için yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek.
 
Programımız:

• 2013-2014 eğitim yılında öğrencilerimize 3.  sınıftan itibaren Almanca-Fransızca dilleri arasından İkinci Yabancı Dil tercihi sunmaktayız.
• 3. Sınıftan başlayarak haftada 4 saat, öğrencilerimize dinleme , okuma, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktayız.
• Güncel metotlarla, öğrencilerimizin öğrendikleri dili günlük hayatta ve okul kampüsünde kullanma alışkanlığını edinmelerine özen göstermekteyiz.
• Ders kitapları Avrupa Birliği Ortaklık Çerçevesi kriterlerine göre hazırlanan metotlar arasından seçilir.
• Derslerde dört temel dil becerisinin kazanılması hedeflenir. Buna göre Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma çalışmaları yapılır.
• İkinci yabancı dil derslerinde, farklı bilgi düzeylerindeki öğrencileri en iyi şekilde eğitmek hedeflenir. Lise 9.sınıfta Düzey Belirleme Sınavı  (DBS) sonuçlarına göre iki ayrı seviye (A-KURU = (İyi ve İleri Derece)   B-KURU = (Az ve Orta Derece) oluşturularak,  öğrencilerimize kendi seviyelerine göre eğitim verilir.
 
Ölçme Değerlendirme

•  Her dönemde 2 yazılı sınav uygulanır .
• Yazılı sınavlarda, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, gramer ve yazılı anlatım becerileri sınanır.
•  Sözlü notları ise dinlediğini anlama, konuşma, derse katılım, öğrendiği gramer ve kelime bilgilerini kullanabilme becerileri, proje çalışmaları, sunum ve ders materyalleri üzerinden verilir.

Uluslar Arası Geçerli Sınavlar

İkinci Yabancı Diller Bölümü’nün en önemli hedefi,  öğrencilerimize sene başında hedeflediğimiz  akademik  yılın  sonunda  Alman Kültür ve  Fransız Kültür Merkezlerinde  (Fit A1,  DELF) sınavlarında başarılı olmalarıdır.

Fit A1 ve DELF Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarıdır. Avrupa Birliği Çerçevesi ortak seviyelerinde;
• A1, A2 Temel Kullanıcı;
• B1, B2 Bağımsız kullanıcı ve
• C1, C2 Yetkin Kullanıcı sınav düzeyleri uygulanır.
• Bu sınavlarla ana dili Almanca ve Fransızca olmayanların dil becerileri, dört ölçüt üzerinden değerlendirilir: dinleme, konuşma, okuma, yazma

Fit A1 ve DELF sınavlarının önemi:

• Sınavlarda elde edilen Diploma dünyanın her yerinde ve ömür boyu geçerli sayılır.
• Bu diploma, öğrencinin okulda edindiği tüm dil becerilerinin kaydedildiği bir araçtır.
• Almanya ve Fransa üniversite eğitimi alacak öğrenciler için bu sınavlarda alınan A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 diplomaları dil yeterliliklerini belirler.
• Alınan diploma, Avrupa ve tüm diğer ülkelerde iş başvurularında dil seviyesini göstermek için gerekli ve yeterli bir belgedir.

Etkinliklere  Katılım

Okul bünyesinde dil performanslarını geliştirebilmeleri için planladığımız “OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ de her dil için yıl içersinde farklı konseptlerde  uygulanmaktadır. 2.Yabancı Dil zümresinin uyguladığı  tüm etkinliklerde öğrencilerin seçtikleri dili sevmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları hedeflenir.
 

Müzik


Okulumuz   bireysel  enstrüman eğitim ve gelişimine büyük önem vermektedir. Bununla ilgili olarak hafta sonu kurslarımızda Doğu ve Batı müziği enstrümanları eğitimi vermektedir.(Piyano,Gitar Bateri,Bağlama,Ney, ve benzeri  enstrüman)
Bu etkinliklerin yanısıra öğrencilerden oluşturulan alternatif pop,rock müziği orkestraları,çok sesli (polifonik) korosu ve kültürel değerlerimiz olan Türk Sanat Müziği/Türk Halk Müziği koro çalışmalarımız bulunmaktadır.
Okulumuz  İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (The Associated Board of the Royal Schools of Music) bölge sınav merkezidir. Bu sınava bölgede enstrüman çalan tüm öğrenciler sınava katılabilir ve başarılı olan öğrenciler  İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi sertifikasına sahip olabilirler

Öğrencilerimize  çeşitli müzik  etkinlikleri  yaptırarak  disiplin ve sorumluluk duygularını geliştirmelerini, müziğin matematiksel ve fiziksel bilimini kavramalarını, müziğin temel kurallarını ve sorumluluklarını öğrenmelerini, evrensel müziği tanıyarak kendi tarzlarını oluşturabilmelerini, müziğin makamsal özelliklerini kavratmayı ,Diğer derslerde de kazandıkları bilgi ve becerileri müziksel etkinliklere transfer etmesini, sağlamaktır.

Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi sadece yetenek ve beceri eğitimi değildir. Öğrencilerimize resim yolu ile sanat eserlerini ve her işe karşı artan bir duyarlılık kazandırma girişimidir. Okulumuzda Görsel Sanatlar Eğitiminde öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırarak; sanat konusunda tartışabilen, yorum yapabilen, sanat ve kültürel etkinliklere katılmayı yaşamının bir parçası haline getiren bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.


• Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmek
• Öğrencilerin kendilerini bulmalarına ve ispatlamalarına olanak sağlamak
• Özgün çözüm yolları üretme becerisi kazanabilme,
• Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırabilme amacını taşımaktayız.


Beden Eğitimi

Yaşam Boyu Spor Egzersizlerini Benimsemiş Genç Nesiller Yetiştirme ...

Lisemizde genç, yetişkin bireyler olarak Beden Eğitiminin gerekliliğinin bilincine varmış , dinamik, özgüvenini kazanmış, aktif, sağlıklı, bilinçli, genç nesiller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Beden Eğitimi dersleri öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarının yanında der için kullanılabilecek spor alanlarını da göz önüne bulundurularak  planlanmaktadır.
• Derslerimizde kampüs alanında yer alan mini golf sahası, trafik parkuru, spor salonu, çok amaçlı salon, dans salonu, suni çim kaplı futbol sahası, açık alanlarda basketbol, voleybol sahaları kullanılmaktadır.

‘’Ben sporcunun zeki, ç evik aynı zamanda ahlaklısını severim’’
                                                                                  M.  Kemal Atatürk